PPTP - Xubuntu(Ubuntu+Xfce) Manual Configuration

Watch this space for articles regarding